Dolda Fel

Vad är ett dolt fel? Så skyddar du dig vid din försäljning

Ett dolt fel är ett fel som inte har kunnat upptäckas trots att köparen fullföljt sin undersökningsplikt. Felet skall ha funnits i bostaden vid köp tillfället. Felet skall heller inte vara av karaktären att man skulle kunna ha förväntat sig det utifrån bostadens ålder, pris och allmänna skick. Exempelvis ju äldre en bostad en bostad är desto fler fel kan finnas och det är något som köparen bör ha i åtanke vid köptillfället.

Köparens undersökningsplikt

Enligt lag har man som bostadsköpare undersökningsplikt. Vi rekommenderar att man anlitar en besiktningsman för att uppfylla sin undersökningsplikt. För att man skall kunna åberopa ett fel som dolt måste man som köpare ha uppfyllt sin undersökningsplikt.

Ett så kallat dolt fel skall inte kunna upptäckas alternativ misstänkas vid en noggrann besiktning av bostaden.

Säljarens upplysningsplikt

Som säljare har man en upplysningsplikt, dock är denna upplysningsplikt inte lika omfattande som köparens undersökningsplikt. . Det innebär att säljaren måste berätta om eventuella skador som han eller hon känner till. Har säljaren informerat köparen om eventuella fel kan aldrig köparen åberopa dessa fel som dolda.

Exempel på dolda fel i bostäder

Fel orsakade av mögel, fukt eller röta i bostadens bärande konstruktion. Fuktskador i våtutrymmen pga. avsaknad av tätskikt. Felmonterade spotlights där värme- och brandisolerande skydd saknas ovanför lampan. Detta är exempel på fel som är svåra att upptäcka vid en noggrann utförd undersökning av bostaden.

Ansvar för dolda fel

Som säljare är du ansvarig för dolda fel i bostadsrätter i två år och annars i 10 år. Felet måste inom denna tid reklameras. Om felet rubriceras som dolt kan säljaren tvingas betala tillbaka en del av köpesumman, och om felet beror på någon typ av försummelse kan säljaren rentav bli skadeståndsskyldig. Om felet är av väsentlig betydelse och anmäls inom tolv månader kan köparen kräva att kontraktet hävs, vilket innebär att köpet går tillbaka.

För att kunna få nedsättning av köpeskillingen för ett dolt fel, ska felet vara så allvarligt att det påverkar marknadsvärdet.

Försäkring för dolda fel

Som säljare kan du teckna en försäkring som ersätter dina kostnader i samband med ett dolt fel. I våra tjänster Ringmärkt Villa och Ringmärkt Bostadsrätt ingår en försäkring för dolda fel, läs mer här.